תקנות הבטיחות בעבודה, קובעות שכל חברה מעל 50 עובדים נדרשת להעסיק ממונה בטיחות בעבודה.

 

ממונה בטיחות הוא הסמכות הבטיחותית לשמירת חייהם של העובדים בתעשייה.

תפקיד זה דורש מקצועיות ,בקיאות, סמכותיות, הסמכות ועדכונים באופן שוטף על הנעשה בתחום הבטיחות והגהות על מנת לספק עבור התעשייה עבודת קודש שבזכותה תחסוך בחיי אדם העלולים להיפגע עקב מפגעים בטיחותיים, כמו כן העסקת ממונה בטיחות מצמצמת פגיעות כלכליות לטווח הקצר והארוך עבור המעסיק.  

חברות רבות להם חובת העסקת ממונה בטיחות אינם עושות זאת משיקולי כלכליים ואינם מבינות שאסון עלול להתרחש בכל רגע נתון, והעלות הכלכלית והאחריות הפלילית בעונשים וקנסות מטפסות עד לכס המנכ”ל שאינו חסין.

לממונה בטיחות וגהות בעבודה מוגדרים 19 תפקידים על פי החוק:

 1. איתור מפגעים במפעל של בטיחות וגהות, והודעה על כך למעביד.
 2. להבטיח קיום תקני בטיחות וגהות נאותים במפעל .
 3. דרישת קיום סדרי בטיחות וגהות נאותים במפעל, במתקנים, בתהליכי העבודה ,מבנים, ציודים וחומרים ובכל שינויים באשר הם.
 4. ביצוע פעולה לקיום הוראות ותקנות ארגון הפיקוח על העבודה בהכנת תכנית להדרכת עובדים.
 5. להבטיח הכנת תכנית בטיחות ועדכונה בהתאם לנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה
 6. להבטיח ביצוע הוראות תכנית בטיחות שהוכנה במפעל ושילוב דרישות בטיחות וגהות בהוראות מעודכנות  לשימוש, הפעלה, תחזוקה באחסון בטוח של ציוד, חומרים, תהליכי עבודה במפעל.
 7. בירור סיבות ונסיבות של תאונות עבודה ומחלות מקצוע על מנת  להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות הבירורים ולהציע למעביד פעולות מתאימות  למניעת הישנות התאונות, להבטיח הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע והלקחים שהופקו.
 8. לקבץ יחדיו את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל.
 9. הכנת הוראות בטיחות וגהות בכתב של המידע בסיכונים בעבודה, חשיפתם ועדכונם . להשגיח על ביצוע הוראות בטיחות וגהות ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרתן.
 10. להבטיח סימון החומרים, ציודים ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנתם של שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.
 11. להבטיח ביצוע ביקורת ומעקב על תקינותם של תקני בטיחות וגהות, תקינות ציוד מגן אישי, תקינות כלי עבודה ושל ציוד החייב בדיקות תקופתיות על פי דין, על פי הוראות היצרן ולפי כללי מקצוע מקובלים.
 12. להבטיח קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים במפעל החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.
 13. להבטיח ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות, תיעוד הממצאים  של בדיקות  ולהביא לידיעתו של המעביד והעובדים את ההשלכות  והאמצעים שיש לנקוט.
 14. לקבוע הסדרים על מנת שיבטיחו תנאי בטיחות וגהות נאותים בהעסקתם של קבלני חוץ.
 15. לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית, ולמסור לה את כל המידע הנדרש לפעילותה השוטפת.
 16. להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מידית לחייו או בריאותו של עובד, ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו במקום העבודה.
 17. להבטיח קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.
 18. לדווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגהות ומניעת סיכונים במפעל.
 19. להילוות אל מפקחי עבודה בביקורי הפיקוח במפעל, אם יידרש לכך.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment